Строителни материали

Строителни материали – Видове, класификация, характеристики

Основните строителни материали включват:

-естествени (природни) каменни материали,

-неорганични и органични свързващи вещества,

-бетон,

-стоманобетон и конструкции от него,

-хоросани,

-материали от изкуствен камък (изгорени и неопалени),

-горски материали,

-метали,

-материали и продукти на основата на пластмаси,

-топлоизолационни и звукоизолационни материали,

-покривни и хидроизолационни материали,

-бои и лакове.

Повечето строителни материали имат общи свойства:

-средна плътност,

-специфично тегло,

-специфичен обем,

-обемна плътност,

-порьозност,

-влажност,

-водна абсорбция,

-водопропускливост,

-топлопроводимост,

-огнеустойчивост,

-устойчивост на замръзване,

-сила,

-твърдост,

-звукова проводимост,

-химическа устойчивост.

За нас: Магазин Естро, Западна промишлена зона, бул. Ян Хунияди №6, Варна. Тел.: +359 896 64 20 83.

Средната плътност на веществото е съотношението на масата на веществото към неговия обем (kg / m3).

С увеличаване на порьозността на строителните материали намалява абсорбцията на влага, водопропускливостта, топлопроводимостта, устойчивостта на замръзване, якостта, химическата устойчивост и др.

Съдържанието на влага в даден строителен материал се определя от водното му съдържание.

Водопоглъщането на даден материал е способността му да абсорбира и задържа вода. Водопоглъщането се определя от разликата в масите на проби от материали, наситени с вода и сухи и изразени като процент.

Водопропускливостта е способността на материала да пропуска вода в присъствието на хидростатично налягане. Степента на хидроизолация на строителните материалите зависи от тяхната плътност и структура.

Топлопроводимостта е способността на материала да предава топлина през дебелината от една повърхност на друга.

Топлопроводимостта на даден материал се изразява чрез коефициент. С увеличаване на порьозността и намаляване на обема на материала, коефициентът на топлопроводимост намалява. Материал с ниска топлопроводимост се нарича топлоизолационен материал. Единицата за топлопроводимост в системата SI се приема като W / (m ºС). Преди това се използваше 1 kcal / (h · mºC), което е приблизително равно на 1,16 W / (mºC).

Огнеустойчивостта се отнася до способността на материалите да запазват силата си под действието на огън. Според степента на изгаряне строителните материали се разделят на негорими, трудно горими и горими. Строителните норми и правила (SNiP P-2-80) посочват степента на запалимост на основните строителни материали и конструкции.